Vedtægter

Love for Ribe Skakklub

§ 1.
Klubbens navn er "Ribe Skakklub", og hjemmehørende i Esbjerg
Kommune. Dens formål er at virke for skakspillets udbredelse og
udvikling i Ribe og omegn.

§ 2.     Virkemidler
Til fremme af formålet kommer særligt i betragtning:

a)
b)
c)
c)
e)

Afholdelse af interne klubturneringer samt åben byturnering.
Medlemskab af Dansk Skak Union.
Deltagelse i matcher og turneringer med andre klubber.
Tilrettelægge og afholde undervisning for interesserede.
Synliggørelse i det offentlige rum.

Alt andet spil end skak er forbudt i de lokaler, der stilles til klubbens
rådighed på de fastsatte spilledage.


§ 3.     Medlemmer, kontingent.
Alle kan optages som medlemmer.
Alle medlemmer er tilsluttet DSU efter 6. måneders prøvetid.
Generalforsamlingen fastsætter kontingent særskilt for seniorer,
juniorer, pensionister og B-medlemskab.
(se anmærkning om B-medlemskab i 
bilag 1)
Regnskabsåret løber fra 1/1 til 31/12 og 
Klubbens midler er fortrinsvis
bundet i spillematerialer og bankkonto.

Pligten til at betale kontingent består, indtil udmeldelse med virkning
fra nærmest følgende kvartal skifte har fundet sted.
Medlemmer, der er i restance for ½ år eller derover, mister deres
stemmeret på GF og kan slettes af medlemslisten.

§ 4.     Generalforsamlingen (GF).
GF er klubbens højeste myndighed.
Ordinær GF skal indkaldes med 14 dages varsel og afholdes hvert
år i februar måned.
Ekstraordinær GF skal indkaldes med 14 dages varsel, når bestyrelsen
eller mindst 20 % af klubbens stemmeberettigede forlanger det.
GF er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte stemmeberet-
tigede medlemmer.

Dagsorden for den ordinære GF er:

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Regnskab.
Fastsættelse af kontingent.
Valg af bestyrelse, suppleant
og revisor.
Indkomne forslag.
Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 6 skal være
bestyrelsen i hænde senest 10 dage før GF.
Bestyrelsen fremlægger rettidigt indkomne forslag på elektronisk
medie og ved opslag i klublokalet senest ugedagen før GF.
Ændringer i klubbens love kan kun ske på GF.
Til vedtagelse af ændringer kræves 2/3 flertal af de mødte, stemme-
berettigede medlemmer.
Bestemmelse om klubbens opløsning kræver dog 3/4 flertal.
Alle andre spørgsmål afgøres ved simpelt flertal.

§ 5.     Bestyrelsen.
Valg til bestyrelsen gælder 2 år.
I ulige år vælges formand og et bestyrelsesmedlem, i lige år to bestyr-
elsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme
afgørende. Suppleant og revisor vælges for 1 år ad gangen.
Den valgte bestyrelse konstituerer sig måske med følgende funktioner:
Formand 
(valgt direkte), næstformand/sekretær, kasserer og materiel-
forvalter. Bestyrelsen vælger en turneringsleder.
I tilfælde af afgang i utide indtræder en suppleant, og bestyrelsen
konstituerer sig på ny.
Bestyrelsens møder protokolleres, og alle beslutninger bekendtgøres
på elektronisk medie og ved opslag i klublokalet.
Protokollen skal være tilgængelig for medlemmerne.
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen optræder på klubbens vegne og kan under ansvar over
for GF disponere til klubbens bedste og formålets fremme.
Klubbens forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer,
hvoriblandt formand eller næstformand.

§ 6.     Opløsning.
I tilfælde af klubbens opløsning - tilstilles den kontante beholdning
Sydjysk Hovedkreds, efter at eventuelle kreditorer er tilfredsstillet.
Derefter deponeres klubbens materiel og arkiver samlet efter GF's
bestemmelse på en sådan måde, at en ny forening kan overtage det.
Eventuel skaklitteratur kan dog bortauktioneres til medlemmerne.


§ 7.     Fortolkning.
Enhver tvivl om disse loves fortolkning afgøres af GF

Disse love er vedtaget på GF den 23. februar 2023, og de afløser alle tidligere gældende love.