Torsdag 23. februar kl. 19.30
I klubbens lokale 1.212 på SeminarieHuset

Af  Peder Pharsen

Bestyrelsen holdt ikke noget formøde, men formanden kom klokken 19, hvis der var noget.
Der deltog 5 medlemmer ved GF.

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
.
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab.
:
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Valg til bestyrelsen, 2 suppleanter og 2 revisorer
     På valg er: Formand: Peder Pharsen

                     Bestyrelsesmedlem: Per Andersen

                     Suppleanter: Hans Erik Leimand og Ulrik Germundsson.
                     Revisorer: Hans Erik Leimand og Simon D. Ladefoged.
 6. Indkomne forslag
 7. Eventuelt

Formanden hilser forsamling velkommen og igangsætter valget af dirigenten.
1. Valg af Dirigent:

Her vælges Herman S. Petersen.
Herman konstatere at GF er lovligt indkaldt, og kommer med forslaget... flytning af punkt
6. til efter punkt 3. Det vedtages og formanden får ordet.

 
2. Formandens Beretning: Læs beretningen HER
Kommentarer til beretning:
Der var ikke mange kommentarer til beretningen, da den taler for sig selv, der blev selv-
følgelig diskuteret løsninger på "Hvad skal vi gøre ved DET" og "
Hvor får deltagere skal
der være, før vi gør noget ved det"
Der kom ikke nogen guldkorn denne gang, så bestyr-
elsen må arbejde videre med/på problemet.
På spørgsmålet
”Er det noget vi gør noget ved" Blev efter lidt dit og dat... vedtaget... Nej
Der var noget ærgrelse over at Lundeborg arrangementet ikke havde fundet et alternativ.

Formandens beretning vedtages uden yderligere kommentarer.


3. Regnskab:
Den helt helt nye kasserer gennemgik regnskabet, så godt han kunne, da han fik det af den
gamle. Der var ikke noget særligt at sige om regnskabet, så det blev vedtaget.


6. Indkomne forslag:

De indkomne forslag blev behandlet og vedtaget med følgene ordlyd.

  Valg til bestyrelsen gælder 2 år. I ulige år vælges formand og et bestyrelsesmedlem, i lige
  år to bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
  Suppleant og revisor vælges 1 år ad gangen.

  I tilfælde af afgang i utide indtræder suppleant og bestyrelsen konstituerer sig på ny.

  Alle medlemmer er tilsluttet DSU efter 6 måneders prøvetid.

4. Fastsættelse af Kontingent:
SH har nok husleje til næste sæson, så der er ingen grund for ændring af kontingent PT.


5. Valg af bestyrelsen, suppleant og revisor:

  

Formand:
Bestyrelsesmedlem:
Suppleant:
Revisor:

Peder Pharsen
Per Andersen
Ulrik Germundsson

Hans E. Leimand

genvælges
genvæges

genvælges

genvælges

7. Eventuelt:
Der kom et spørgsmål om jubilæet, som blev besvaret, men kan ikke nævnes her.
Kasseren overrakte præmierne fra den afsluttede klubturnering.
Klokken var nu 21.17 og dirigenten lukkede GF og sagde at ordet var frit.