Forslag til ændring af vedtægter på GF

Af  Bestyrelsen


Bestyrelsen har følgende forslag til GF.
Vi går fra 5 bestyrelsesmedlemmer ned til 4
Vi går fra 2 suppleanter ned til 1 suppleant
Vi går fra 2 revisorer ned til 1 revisor
Vi kikker på formuleringen i §3

Det betyder at §5 skal laves om:

 § 5.     Bestyrelsen.

Valg til bestyrelsen gælder 2 år.
I ulige år vælges formand og et bestyrelsesmedlem,
i lige år tre bestyrelsesmedlemmer.
Suppleanter og revisor vælges for 1 år ad gangen.

Laves om til

Valg til bestyrelsen gælder 2 år.
I ulige år vælges formand og et bestyrelsesmedlem,
i lige år to bestyrelsesmedlemmer.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme
afgørende.
Suppleant og revisor vælges for 1 år ad gangen.


 § 5.     Bestyrelsen.

I tilfælde af afgang i utide indtræder suppleanterne i
den rækkefølge,
hvori de er valgt, og bestyrelsen
konstituerer sig på ny.


Laves om til

I tilfælde af afgang i utide indtræder suppleant og
bestyrelsen konstituerer sig på ny.

 

 § 3.     Medlemmer, kontingent.

Alle kan optages som medlemmer.
Alle medlemmer er tilsluttet DSU.


Skal den ikke laves om.